Cookies on this website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you click 'Accept all cookies' we'll assume that you are happy to receive all cookies and you won't see this message again. If you click 'Reject all non-essential cookies' only necessary cookies providing core functionality such as security, network management, and accessibility will be enabled. Click 'Find out more' for information on how to change your cookie settings.

Lange tijd werd vanuit Duitsland, met name door politici van linkse signatuur, migrantenorganisaties en enkele wetenschappers, met lichte jaloezie naar het Nederlandse integratiebeleid gekeken (zie ook Bocker & Thranhardt, 2003a). Omgekeerd was er in Nederland maar weinig aandacht voor het Duitse beleid en dan alleen als voorbeeld voor hoe het niet moet. Discussies over het ‘falen’ van het Nederlandse integratiebeleid hebben geleid tot meer aandacht voor de Oosterburen. Om de invloed van het Nederlandse beleid beter te kunnen begrijpen is een internationale vergelijking met een land waar een ander beleidgevoerd is, een nuttige exercitie (zie bijv. Rijkschroeff et al., 2003).

More information

Type

Special journal issue

Publisher

Migrantenstudies

Publication Date

2010

Volume

26 (2)

Total pages

6